• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Vacuum drying oven

เครื่องอบแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ

หลักการเบื้องต้น

การอบแห้งด้วยสุญญากาศเป็นกระบวนการลดความดันในขณะอบแห้ง เพื่อช่วยให้น้่าในอาหารระเหยที่อุณหภูมิ ต่่า ช่วยลดพลังงานความร้อนและลดระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความกรอบและคงไว้ซึ่งสี กลิ่น รสชาติและคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับวัตถุดิบสดเมื่อเทียบกับวิธีการอบแห้งแบบดั้งเดิมที่ใช้ลมร้อน ดังนั้นการอบแห้ง ด้วยเทคนิคนี้จึงเหมาะกับอาหารที่ไวต่อความร้อน หรืออาหารที่ต้องการคงคุณค่าทางโภชนาการให้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ อาหารสด

เครื่องอบสุญญากาศยังสามารใช้เพื่อการหาความชื้นของอาหารที่ไวต่ออุณหภูมิสูง เช่น อาหารที่มีน้่าตาลสูง หรืออาหารที่มีน้่ามันหอมระเหย (essential oil) เป็นส่วนประกอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการอบที่อุณหภูมิสูงที่ส่งผลให้การ วิเคราะห์ผิดพลาด

คุณสมบัติ

 • - ตู้อบสุญญากาศจ่านวน 2 ตู้ ขนาด 115 ลิตร
 • - ควบคุมอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 15 – 200º
 • - ความกวัดแกว่งของอุณหภูมิ ไม่เกิน ± 0.1º
 • - Heat up time ถึง 100ºซ 95 นาที (ที่ 25ºซc)
 • - ตู้ชั้นในสามารถทนแรงดันได้ต่่าสุด 0.01 มิลลิบาร

ตัวอย่าง

ผลไม้, พืชสมุนไพร, พืชที่มีสารหอมระเหย ฯลฯ