• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Microwave vacuum rotary dryer

เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสูญญากาศ

หลักการเบื้องต้น

อาหารได้รับคลื่นไมโครเวฟและเปลี่ยนเป็นความร้อน อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้น ส่งผลให้น้่าระเหย และ ความชื้นในอาหารลดลงอย่างรวดเร็ว ความร้อนจากไมโครเวฟ เกิดขึ้นภายในชิ้นของอาหาร มีการกระจายตัวสม่่าเสมอ ส่วนการท่าแห้งด้วยลมร้อน เป็นการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในชิ้นอาหาร การใช้สภาวะสุญญากาศ ร่วมกับการอบแห้ง จะช่วยลดเวลาในการอบแห้งและไม่ให้ท่าให้เกิดการเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์มากเกินไป ผลิตภัณฑ์ หลังอบจึงมี รูปร่าง สี คุณค่าทางสารอาหาร ใกล้เคียงกับของเดิม

คุณสมบัติ

 • - ความจุถังส่าหรับใส่ตัวอย่างอาหาร 90 ลิตร สามารถรับน้่าหนักได้ 50 กิโลกรัม
 • - ขนาดมิติตู้อบแห้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 ซม. ลึก 95 ซม
 • - ถังอบแห้งรับน้่าหนักได้สูงสุดถึง 50 กิโลกรัม
 • - อุณหภูมิในการท่าความร้อน เริ่มที่ 40º

ตัวอย่าง

สมุนไพร, พริก, ผลไม้อบแห้ง ฯลฯ