• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Hot Air Oven

ตู้อบลมร้อน

หลักการเบื้องต้น

ตู้อบลมร้อนเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่าหรับอบแห้งไล่ความชื้นออกจากอาหาร ซึ่งอาศัยหลักการหมุนเวียนอากาศ หรือลมร้อนที่สม่่าเสมอทั่วทั้งตู้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความชื้นลดลง สามารถยืดอายุการเก็บรักษา การอบแห้งด้วยตู้อบ ลมร้อนสามารถอบแห้งได้ในระยะเวลาที่เร็ว และสามารถควบคุมอุณหภูมิให้สม่่าเสมอตลอดระยะเวลาการอบ

ตู้อบลมร้อนเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับอบไล่ความชื้นออกจากอาหาร ซึ่งอาศัยหลักการหมุนเวียนของอากาศหรือลมร้อนที่สม่ำเสมอทั่วทั้งตู้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความชื้นลดลงได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว และสามารถควบคุมอุณหภูมิให้สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการอบ

อัตราค่าบริการ 200 บาท/ชั่วโมง