• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Freeze dryer

เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

หลักการเบื้องต้น

การท่าแห้งแบบเยือกแข็ง เป็นการท่าให้น้่าเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้่าแข็งก่อน แล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึก น้่าแข็งระเหิดเป็นไอ ข้อดีของวิธีนี้คือ สามารถรักษากลิ่นรสและคุณค่าทางโภชนาการได้ดีมาก เกิดการท่าลาย โครงสร้างและเนื้อสัมผัสน้อยมาก เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง สี และลักษณะภายนอกน้อย ส่าหรับข้อเสียของวิธีนี้คือ ตน้ทุนการผลิตค่อนข้างสูง ใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการท่าแห้ง เนื่องจากใช้พลังงานสูง และระยะเวลานาน

คุณสมบัติ

 • - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 60 ลิตร สามารถรับน้่าหนักได้ 50 กิโลกรัม
 • - ประกอบด้วยชั้นสแตนเลส ไม่น้อยกว่า 8 ชั้น รวมพื้นที่ 5 ตารางเมตร และมีถาดวางผลิตภัณฑ์ท่าด้วย สแตน เลส ขนาด 348 × 448 × 30 มม. จ่านวน 32 ถาด
 • - Shelf temperature (-50) – 80º
 • - อัตราการให้ความร้อน (Heating rate) 1ºซ/นาที

ตัวอย่าง

ผัก, ผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น สตอเบอรี่ เชอรี่ บลูเบอรี่ ขนุน มะม่วง กล้วย สับปะรด ฝรั่ง ส้ม มะนาว ฯลฯ