• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Air blast freezer

ตู้แช่แข็งแบบลมเย็น

หลักการเบื้องต้น

ตู้แช่แข็งแบบลมเย็น เป็นการแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้ลมเย็นจัด ซึ่งลดอุณหภูมิของอาหารให้ ต่่ากว่า -18ºซ ส่งผลให้อาหารแข็งได้เร็วและเซลล์ไม่เกิดความเสียหาย คงความสดใหม่และรักษาคุณภาพของอาหารได้ด

คุณสมบัติ

 • - สามารถท่าความเย็นในตู้ได้ถึง -30ºซ
 • - เวลาในการท่าความเย็นจากอุณหภูมิห้อง ถึง -30ºซ 2.30 ชั่วโมง (กรณีภายในตู้ไม่มีตัวอย่าง)
 • - ขนาดภายในตู้ กว้าง 70 × ลึก 50 × สูง 150 เซนติเมตร
 • - ชั้นวางจ่านวน 4 ชั้น

ตัวอย่าง

เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ