• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Food Processing

บริการด้านการแปรรูป

โรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร ให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักรในการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เครื่องอบแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ เครื่องทอดสุญญากาศ เครื่องฆ่าเชื้อแรงดันสูง ฯลฯ เพื่อผลิตอาหารในระดับทดลองผลิต ประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตและธุรกิจในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

เครื่องที่เรามี เพื่อบริการคุณ

เครื่องมือสำหรับแปรรูปอาหาร

ตู้อบลมร้อน

ตู้อบลมร้อนเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับอบแห้งไล่ความชื้อออกจากอาหาร ซึ่งอาศัยหลักการหมุนเวียนอากาศหรือลมร้อนที่สม่ำเสมอ

เครื่องอบแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ

อบแห้งอาหาร โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนที่สูงมากเกินไป ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียกลิ่น รส และสารสำคัญ

เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสูญญากาศ

อาหารได้รับคลื่นไมโครเวฟและเปลี่ยนเป็นความร้อน อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้น ส่งผลให้น้่าระเหย และ ความชื้นในอาหารลดลงอย่างรวดเร็ว

เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

การท่าแห้งแบบเยือกแข็ง เป็นการท่าให้น้่าเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้่าแข็งก่อน แล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึก น้่าแข็งระเหิดเป็นไอ

เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง

เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งเหมาะที่น่ามาใช้ท่าแห้งอาหารที่เป็นลักษณะอาหารข้นเหลว (ส่วนใหญ่จะนิยมใช้กับ วัตถุดิบที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูง

ตู้แช่แข็งแบบลมเย็น

ตู้แช่แข็งแบบลมเย็น เป็นการแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้ลมเย็นจัด ซึ่งลดอุณหภูมิของอาหารให้ ต่่ากว่า -18º