• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Automatic Liquid Packing Machine

เครื่องบรรจุของเหลวหนืดลงซองอัตโนมัติแบบซองพร้อมชุดพิมพ์

หลักการเบื้องต้น

บรรจุอาหารเหลว และพิมพ์วันที่ผลิต/หมดอายุ และ ตัดขอบซองให้ฉีกได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติ

 • - บรรจุของเหลวทั้งที่มีชิ้นและไม่มีชิ้น (ชิ้นเนื้อขนาดไม่เกิน 3 มิลลิเมตร)
 • - บรรจุได้ในช่วง 30 – 120 มล.
 • - ขนาดซอง ยาว 70 - 150 × กว้าง 70 มิลลิเมตร
 • ก่าลังผลิตไม่ต่่ากว่า 28 ซอง/นาที

ตัวอย่าง

น้่าผลไม้, น้่าสลัด, ซอส, น้่าจิ้มต่างๆ ฯลฯ