• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

*** จากวันนี้ถึงสิ้นปี 2562 มีโปรโมชั่น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ ***

ลักษณะงานบริการ จำนวน หน่วย อัตราค่าบริการ (บาท)
1. การวิเคราะห์โปรตีน/ไนโตรเจน 1 - 4 ตัวอย่าง 1,400
2. การวิเคราะห์ใยอาหาร 1 - 3 ตัวอย่าง 1,000
3. การวิเคราะห์ไขมัน (Total Fat) 1 - 3 ตัวอย่าง 850
4. การวิเคราะห์ไขมัน (Crude Fat) 1 - 3 ตัวอย่าง 600
5. การวิเคราะห์พลังงานและแคลอรี่ของอาหาร 1 ตัวอย่าง 350
6. การวิเคราะห์ปริมาณน้ำอิสระ 1 ตัวอย่าง 200
7. การวิเคราะห์หาอายุการเก็บของอาหาร 1 - 3 ตัวอย่าง/วัน 500
1 - 3 ตัวอย่าง/สัปดาห์ 2,000
1 - 3 ตัวอย่าง/เดือน 9,000
8. เครื่องปั่นผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenuzer) 1 กิโลกรัม 150
9. เครื่องบดตัวอย่าง (Cyclotec Sample Mill) 1 กิโลกรัม 150
10. เครื่องบดตัวอย่าง RT-04 1 กิโลกรัม 150
11. เครื่องบดสมุนไพร 1 Kg 1 กิโลกรัม 150
12. เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบตั้งโต๊ะ (pH Meter) 1 ตัวอย่าง 100
13. เครื่องวิเคราะห์หาความชื้น (Moisture Balane) 1 ตัวอย่าง 100
14. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 ตัวอย่าง 50

หมายเหตุ: *อัตราค่าบริการข้างต้น ไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสารเคมี ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องนำมาเอง ยกเว้นว่าจะมีระบุไว้ในค่าบริการแล้ว