• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Temperature and humidity control

ตู้บ่มที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

หลักการเบื้องต้น

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ในการทดลองเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

 • - ตู้มีขนาดภายใน 700 ลิตร
 • - ควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแต่ -10 – 100ºซ สภาวะที่ปราศจากความชื้น
 • - ควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแต่ 10 – 90ºซ สภาวะร่วมกับการควบคุมความชื้น
 • - ความกวัดแกว่งของอุณหภูมิ ± 0.1 - ± 0.5ºซ
 • - ควบคุมความชื้น 10 – 98 %RH (± 2%RH)
 • - เวลาเฉลี่ยในการท่าความร้อน 0.7ºซ/นาที (ในสภาวะที่ไม่ความคุมความชื้น)
 • - เวลาเฉลี่ยในการท่าความเย็น 0.4 ºซ/นาที (ในสภาวะที่ไม่ความคุมความชื้น)

ตัวอย่าง

เก็บรักษาตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร