• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Bomb Calorimeter

ชุดวิเคราะห์หาพลังงานแคลอรี่

หลักการเบื้องต้น

การทำงานของเครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อนในตัวอย่างที่เป็นของแข็งและของเหลว

คุณสมบัติ

ใช้หลักการวัดปริมาณความ ร้อนที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อการเผาไหม้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างจะถูกบรรจุในตัวรองรับและกระตุ้นด้วยออกซิเจนภายใต้ ความดันสูง เนื่องจากเครื่องจะถูกหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไมให้ความร้อนถ่ายเทออกสูสภาวะแวดล้อม การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำ ทำให้ทราบปริมาณความร้อนที่ปลดปล่อยจากตัวอย่างแต่ละชนิด