• ที่อยู่ 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

Awesome Image

Hot Air Oven

ตู้อบลมร้อน

หลักการเบื้องต้น

ตู้อบลมร้อนเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่าหรับอบแห้งไล่ความชื้นออกจากอาหาร ซึ่งอาศัยหลักการหมุนเวียนอากาศ หรือลมร้อนที่สม่่าเสมอทั่วทั้งตู้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความชื้นลดลง สามารถยืดอายุการเก็บรักษา การอบแห้งด้วยตู้อบ ลมร้อนสามารถอบแห้งได้ในระยะเวลาที่เร็ว และสามารถควบคุมอุณหภูมิให้สม่่าเสมอตลอดระยะเวลาการอบ

เครื่องชนิดนี้เหมาะส่าหรับอาหารที่มีชิ้นใหญ่ เป็นก้อน แผ่น หรือมีรูปทรงแน่นอน เช่น เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ เป็นเครื่องที่ใช้ได้ง่ายและสะดวก เหมาะสมส่าหรับการอบแห้งที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

คุณสมบัติ

 • - ระบบหมุนเวียนอากาศร้อนด้วยพัดลม ลมไหลเวียนจากบนลงล่าง
 • - ภายในตู้มีชั้นวางถาดจ่านวน 6 ชั้น แต่ละชั้นห่างกัน 10 ซม.
 • - ขนาดภายนอก กว้าง 60 × ลึก 65 × สูง 118 ซม.
 • - ขนาดภายใน กว้าง 40 × ลึก 60 × สูง 100 ซม.

ตัวอย่าง

อบล่าไย, อบกล้วยตาก, อบพริก, อบข้าวเกรียบ ฯลฯ