• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Awesome Image

Freeze dryer

เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

หลักการเบื้องต้น

การท่าแห้งแบบเยือกแข็ง เป็นการท่าให้น้่าเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้่าแข็งก่อน แล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึก น้่าแข็งระเหิดเป็นไอ ข้อดีของวิธีนี้คือ สามารถรักษากลิ่นรสและคุณค่าทางโภชนาการได้ดีมาก เกิดการท่าลาย โครงสร้างและเนื้อสัมผัสน้อยมาก เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง สี และลักษณะภายนอกน้อย ส่าหรับข้อเสียของวิธีนี้คือ ตน้ทุนการผลิตค่อนข้างสูง ใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการท่าแห้ง เนื่องจากใช้พลังงานสูง และระยะเวลานาน

คุณสมบัติ

 • - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 60 ลิตร สามารถรับน้่าหนักได้ 50 กิโลกรัม
 • - ประกอบด้วยชั้นสแตนเลส ไม่น้อยกว่า 8 ชั้น รวมพื้นที่ 5 ตารางเมตร และมีถาดวางผลิตภัณฑ์ท่าด้วย สแตน เลส ขนาด 348 × 448 × 30 มม. จ่านวน 32 ถาด
 • - Shelf temperature (-50) – 80º
 • - อัตราการให้ความร้อน (Heating rate) 1ºซ/นาที

ตัวอย่าง

ผัก, ผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น สตอเบอรี่ เชอรี่ บลูเบอรี่ ขนุน มะม่วง กล้วย สับปะรด ฝรั่ง ส้ม มะนาว ฯลฯ